Tiivistetyt teesit miehen ja naisen välisen avioliiton puolesta

Tiistai 25.11.2014 klo 8:24

Avioliiton tulevaisuus on eduskunnan punnittavana tällä viikolla. Tässä tiivistettynä keskeisiä nykyisen avioliiton säilyttämisen perusteita ja kommentteja esitettyihin väitteisiin. 

Ks. myös aiempi blogini: Onko avioliittolain muuttamiseen aihetta (tammikuu 2014)

1.    Nykyinen avioliittolaki ei ole ihmisoikeuksien vastainen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänä kesänä vahvistanut suuressa jaostossa aiemmin 15.11.12 annetun Suomea koskevan ratkaisun, jossa todettiin, että ”EIS 12 artikla suojasi perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä” ja että ”EIS 12 artikla ei perustanut sopimusvaltioille velvollisuutta myöntää samaa sukupuolta oleville oikeutta päästä avioon.” Sellaista velvollisuutta ei päätöksen mukaan voitu perustaa myöskään EIS 8 eikä 14 artiklaan. Mikään ihmisoikeussopimus ei velvoita lain muuttamiseen. 

2.    Rekisteröity parisuhde takaa jo lähes samat oikeudet

EIT totesi em. ratkaisussaan rekisteröidyn parisuhteen olevan riittävän ja turvaavan myös lapsen oikeudet. Juridisissa oikeuksissa eroina ovat ainoastaan yhteisen nimen saamistapa ja ulkoinen adoptio. Nimensaamiseen liittyvä muutos on helposti tehtävissä lakiin rekisteröidystä parisuhteesta. Adoptiota lukuunottamatta erot ovat siis hyvin vähäisiä. 

3.    Lapsen oikeutta isään ja äitiin ei tule heikentää

Adoptio on ennen muuta lapsen, ei aikuisen oikeus. Jo menetyksiä kärsineelle lapselle tulee turvata oikeus isään ja äitiin. Paraskaan isä ei voi korvata äitiä ja toisinpäin, koska olemme erilaisia. Se, ettei kaikilla lapsilla ole eron, kuoleman tms. vuoksi yhteyttä kumpaankin vanhempaansa tai vanhemmuudessa on puutteita, ei ole peruste sille, että lainsäädännöllä lapselta viedään oikeus isyyteen tai äitiyteen. Lainsäädännössä ei voida myöskään lähteä siitä odotuksesta, että jommankumman sukupuolen vaikutus korvautuu jollain ulkopuolisella henkilöllä.

Avioliitto on tarkoitettu keskeiseltä osaltaan myös sitomaan lapsen biologiset vanhemmat yhteen, jotta lapsella olisi vakaa kasvuympäristö, naisen ja miehen malli sekä kuva sukupuolten välisestä vuorovaikutuksesta. Tähän avioliittolain muutos toisi ison periaatteellisen muutoksen. Tästä lisää Tapio Puolimatkan kirjoituksessa:

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/biologia-ja-rakkaus/1936634

Eduskunnan vastuu on erityisen suuri juuri lapsen aseman kannalta. 

4.    Tasa-arvo

Lainmuutosta on voimakkaasti ajettu sillä perusteella, että kaikilla tulee olla oikeus päästä avioliittoon. Perustuslain 6 §:n mukaan ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Perustuslakivaliokunta katsoi parisuhdelakia koskevassa mietinnössään PeVL 15/2001, etteivät avioliittolain ja parisuhdelain erot ole perustuslain vastaisia. Erot ovat entisestään kaventuneet tuon mietinnön jälkeen (perheen sisäinen adoptio on hyväksytty). 

Vain yhden miehen ja yhden naisen välinen avioliitto eroaa kaikista muista mahdollisista suhteista edellä kuvatuin tavoin yhteisen lapsen saamisen mahdollisuudella ja avioliitto on siksi hyväksyttävää rajata vain siihen. Toisaalta esitetty lainmuutos jättäisi avioliiton ulkopuolelle useita ryhmiä kuten ne, jotka haluavat naimisiin useamman henkilön kesken ja olisi siten esitetyllä tasa-arvologiikalla epätasa-arvoinen. Jos muutoksia tehdään avioliittolakiin, voivat myös muut avioliittoa haluavat ryhmät esittää perustellusti kysymyksen, miksi raja vedetään juuri tähän kohtaan.

5.    Miten käy muiden henkilöiden perusoikeuksien?

Mikäli lakia nyt muutetaan, muuttuu yhteiskunnan virallinen avioliittokäsite sisällöltään. Vaikka tämä ei velvoita uskonnollisia yhdyskuntia muuttamaan avioliittokäsitettään, aiheuttaa se muista maista saatujen kokemusten perusteella suurella todennäköisyydellä sen, että perinteisen ja vuosisatoja eläneen avioliittokäsitteen edustaminen ei ole enää suotavaa. Kaikkien tulisi edustaa uutta avioliittonäkemystä. Esim. USA:ssa perinteistä avioliittonäkemystä edustavia on irtisanottu työpaikoiltaan ja heteropariskunnilta on kielletty adoptio tai sijaisperheenä toimiminen perinteisten näkemystensä vuoksi. Britanniassa perinteistä avioliittoa julkisesti kannattanutta ja vuosikausia Punaisessa Ristissä vapaaehtoisena toiminutta miestä ei kelpuutettu enää vapaaehtoiseksi vakaumuksensa vuoksi. Avioliittolain muuttaminen voi hyvinkin vaikuttaa useiden muiden henkilöiden mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauteen ja loukata niitä. Lisäksi on mahdollista, että adoptiot ulkomailta vaikeutuvat myös heteropareille, koska kaikkialla ei esitetynlaista avioliittonäkemystä jaeta. Näiltä ongelmilta voidaan pitkälti välttyä, mikäli avioliitto ja rekisteröity parisuhde pidetään erillään. Haluttaessa voitaisiin ottaa käyttöön vaikka termi parisuhdeliitto.

Avioliitto tulisi säilyttää nykyisellään ja muista suhteista säätää tarpeen mukaan erikseen.

 

15 kommenttia .

Arvokas isyys

Sunnuntai 9.11.2014 klo 14:05

Tänään vietetään isänpäivää, joten ensinnä onnittelut kaikille isille! Olette tärkeitä!

Vietän ensimmäisen kerran isänpäivää ilman isää. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen viime keväänä vakavan sairauden murtamana. Viimeiset vuodet olivat arvokasta jatkoaikaa ja monella tavalla hyviä, vaikkakin heikkouden leimaamia. Ehkä elämän arvon näkee kuitenkin joskus paremmin silloin, kun elää myös keskellä haurautta ja heikkoutta.

Nyt ovat jäljellä vain muistot. Ne ovat pitkälti hyviä. Ei niinkään suurten tunteiden tai sanojen vuoksi, vaan arkisen turvallisen läsnäolon ja huolenpidon vuoksi. Asuin suurimman osan lapsuuttani äidin kanssa, mutta onneksi myös välit isään pysyivät tiiviinä. Isän kanssa tehtiin erilaisia juttuja kuin äidin kanssa; liikuttiin luonnossa, urheiltiin, käytiin Lapissa jne.

Niin - isä ja äiti ovat erilaisia. Aika usein äiti on se, joka huolehtii ja on tunneherkempi, kun taas isä tyytyy "suurempiin linjoihin" ja on ehkä vauhdikkaampi. Toki jokainen on erilainen yksilönä ja feminiinisiä puolia löytyy myös miehistä ja maskuliinisia naisista. Silti pidän rikkautena sitä, että olemme jossain määrin erilaisia sukupuolina. Kannatan sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta en halua tehdä ihmisistä neutreja. Mielestäni on rikkaus, että meitä on niin miehiä kuin naisia.

Edesmenneen tunnetun terapeutti Erik Ewaldsin ajatuksia muistellen, uskon, että myös lapselle sekä isällä että äidillä on merkitystä. Ewalds puhui aikoinaan siitä, miten tärkeää tytön kasvulle on saada maskuliininen peili. Isän turvallinen syli ja ihailu ovat tärkeää kasvupohjaa naiseudelle ja myös tuleville kohtaamisille miesten kanssa. Pojalle taas isä on läheisin miehen malli. Turvallinen ja rohkaiseva isä rakentaa pojan identiteettiä miehenä ja isältä hän saa myös ensimmäisen mallin siitä, miten tämä kohtelee naisia. Äidillä on taas oma tärkeä tehtävänsä.

Isä on useimmille meistä yksi elämän tärkeimmistä miehistä. Kaikilla ei valitettavasti ole hyviä muistoja tai mitään muistoja isästä, jolloin toivottavasti löytyy korvaavia ihmissuhteita. Tänä isänpäivänä toivon, että jokainen isä rohkaistuisi näkemään isyytensä suuren arvon. Toivon myös, että eduskunta äänestäessään pian avioliittolain muuttamisesta näkisi isyyden ja äitiyden arvon lapsen elämässä. Paraskaan isä ei voi muuttua äidiksi eikä toisinpäin. Lainsäädännön tulee olla lapsen edun, ei sen heikentämisen takaaja!

Onnellista isänpäivää!  

 

1 kommentti .