KD:lta useita muutosesityksiä yhdenvertaisuussuunnitelmaan

29.08.2022

Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli tänään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa vuosille 2021–2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi palautusesityksen ja 11 muutosesityksen jälkeen Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2022–2024. Suunnitelman tavoitteena on edistää kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta, palveluiden saatavuutta ja syrjimättömyyttä.

Keskustelun käynnistyttyä Tapio Puolimatka (KD) esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseksi. Esitys hävisi kuitenkin äänestyksessä äänin 54-13 ja siten keskustelua päätettiin jatkaa. 

Marika Visakorpi (KD) teki useita muutosesityksiä KD:n ja PS:n valtuustoryhmien puoiesta liittyen mm. käytettyyn terminologiaan. Kritisoimme erityisesti suunnitelman määrittelemättömiä käsitteitä kuten "sukupuolitietoisuus" jolla kuitenkin muualta löytyvän aineiston perusteella viitataan sukupuolikäsitysten kriittiseen arviointiin ja laajentamiseen. Tämä on ongelmallista jo siksi, että Suomessa on kaksi juridista, biologisiin lähtökohtiin perustuvaa sukupuolta. Näkemyksemme mukaan sukupuoli, kokemusperäinen sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tulisi jatkossakin pitää erillään toisistaan kuten tasa-arvolaissa tälläkin hetkellä tehdään ja antaa kasvurauha lapsille ja nuorille.

Ensimmäinen muutosesitys koski virkkeitä “Varmistetaan konsernihallinnon ohjeet, toimintatavat ja lomakkeisto vastaamaan sukupuolitietoisuutta. Sukupuolinäkökulmaa huomioidaan päätöksenteossa, hankinnoissa ja palveluissa”, joka esitettiin muutettavan muotoon: ”Tasa-arvonäkökulma huomioidaan päätöksenteossa, hankinnoissa ja palveluissa”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 54-13.

 Toinen muutosesitys koski lauseiden “Edistetään sukupuolitietoista viestintää” ja ”Tiedostetaan sukupuolitietoisen viestinnän merkitys” poistamista. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 54-13.

Kolmantena muutoksena Visakorpi esitti virkkeen ”Sukupuolinäkökulma huomioidaan päätöksenteossa, hankinnoissa ja palveluissa” muuttamista muotoon: ”Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan päätöksenteossa, hankinnoissa ja palveluissa.” Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 45-22.

Neljäs muutos koski tekstin ”Koulujen fyysinen ympäristö suunnitellaan/merkitään opastein siten, että osa wc-, pukeutumis- ja pesutiloista on sukupuolineutraaleita” muuttamista muotoon: ”Koulujen fyysinen ympäristö suunnitellaan/merkitään opastein siten, että osa wc-, pukeutumis- ja pesutiloista on yhdelle henkilölle suunnattuja ja neutraaleja myös sukupuolen suhteen”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 45-22.

Viides muutos koski tekstin ”Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiminen/tunnistaminen palveluissa” muuttamista muotoon: ”Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tasa-arvoisen kohtelun varmistaminen palveluissa”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 46-21.

Kuudes muutos koski tekstin “Viestinnässä huomioidaan mm. sukupuolitietoinen käsitteistö sekä tilasuunnitteluissa sukupuolineutraalientilojen lisääminen ja opasteet esim. odotustiloissa" muutetaan muotoon: ”Viestinnässä huomioidaan tasa-arvo ja tilasuunnittelussa esim. invawc-tilat merkitään lisäksi sukupuolineutraaleiksi”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 45-22.

Seitsemäs muutos koski lauseiden ”Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään myös sukupuolitietoisella viestinnällä” ja ”Edistämään sukupuolitietoista viestintää ja yhdenvertaisuutta” poistamista. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 54-13.

Kahdeksas muutosesitys koski virkkeen ”Sukupuolitietoisessa viestinnässä korvataan sukupuolittuneet ammattinimikkeet neutraaleilla nimikkeillä, ei käytetä tietoisesti nais- tai miesliitteitä, varmistetaan, ettei suljeta ketään pois ja huomioidaan kuvien neutraalisuus sukupuolistereotypioiden sijaan” poistamista. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 52-15.

Joni Parkkonen (PS) esitti Kaisa Garedewin kannattamana, että virke: ”Esimerkiksi ymmärrys siitä, että naisten ja miesten lisäksi on olemassa myös muun sukupuolisia kuntalaisia, parantaa kohtaamisten ja palveluiden laatua” muutetaan muotoon ”Esimerkiksi ymmärrys siitä, että osa kuntalaisista kokee sukupuoli-identiteetikseen jonkun muun kuin miehen tai naisen sukupuolen, parantaa kohtaamisten ja palveluiden laatua”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 54-13.

Kaisa Garedew (PS) esitti mm. Tapio Puolimatkan kannattamana kahta muutosta ohjelman teksteihin. Ensimmäinen muutos koski virkettä ”Sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolineutraaliuden huomioiminen koulun toiminnassa”, joka esitettiin muutettavan muotoon ”Sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolineutraaliuden huomioiminen koulun toiminnassa siten, ettei kyseenalaisteta lapsen biologiseen sukupuoleen perustuvaa identiteettiä, vaan tuetaan sen kehitystä”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 54-13.

Toinen muutos koski virkettä ”Viestintä ja vuorovaikutus tukee sukupuolten tasa-arvoa”, joka esitettiin muutettavan muotoon: ”Viestintä ja vuorovaikutus tukee sukupuolten tasa-arvoa ja kasvurauhan antamista lapsille ja nuorille”. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 54-13.

26.09.2022Viittomakielisten huomioon ottamisessa vielä parantamisen varaa
14.09.2022Marika Visakorpi ja Pekka Kemppainen avioituivat
29.08.2022Marikan puheenvuoro kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmasta
29.08.2022KD:lta useita muutosesityksiä yhdenvertaisuussuunnitelmaan
01.03.2022Flink-Liimatainen, Puolimatka ja Häkli luottamustehtäviin
01.03.2022Aluevaltuuston toiminta alkoi, KD:n esitys valtuuston toimivaltaan liittyen hyväksyttiin
25.02.2022Marika valittiin KD:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi
25.01.2022Kristillisdemokraateille kolme aluevaltuutettua Keski-Suomessa
21.01.2022Vaalityön tunnelmia
19.01.2022Ikäihmisten asuminen hyvintointialueen agendalle

Siirry arkistoon »