TAVOITTEET
EDUSKUNNASSA

En ole yhden asian ihminen, mutta en myöskään kuvittele olevani kaikkien alojen asiantuntija. Siksi yhteistyö ja asioihin perehtyminen on tärkeää. Alla on niitä keskeisimpiä tavoitteita ja aihepiirejä, joiden parissa haluan työtä tehdä. Tavoitteet istuvat myös hyvin yhteen Kristillisdemokraattien vaaliohjelman kanssa. Puolueen slogan on Suomi, johon voit luottaa.

1. Lasten, nuorten ja ikäihmisten
hyvinvoinnin edistäminen

 • tarvitsemme lapsiystävällisempää
  Suomea, jossa turvataan lastensuojelun sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden resurssit ja huolehditaan lapsivaikutusten arvioinnista kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa
 • perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi toimiva malli on KD:n Taapero-bonus, jossa raha seuraa lasta
  perheiden valinnan mukaan
 • toisen asteen koulutuksen riittävästä rahoituksesta on huolehdittava: erityisesti lähiopetusta, tukipalveluita ja oppimisenohjaajia tarvitaan lisää
 • erityisopetusta on vahvistettava; vaikuttaa siltä, että erityisryhmien lisääminen olisi varteenotettavin tapa
 • tarvitsemme Suomeen vanhusasiavaltuutetun ajamaan ikäihmisiä koskevia asioita
 • vanhuspalvelulakiin tarvitaan hoitajamitoitus, jossa otetaan asiakkaan hoitoisuus myös huomioon ja sen lisäksi on säädettävä hoidon laatukriteereistä; tähän tarvitaan myös valtion rahoitusta
 • omaishoidontukeen pitää saada yhtenevät kriteerit koko maahan ja sen tulee olla verovapaata tuloa
 • laadukas ja potilasta kunnioittava saattohoito on turvattava koko maahan

2. Turvallisen yhteiskunnan vahvistaminen

 • poliisien määrä on liian alhaisella tasolla, vähennyksiä ei tule tehdä vaan pikemminkin tarvitsemme 650-1000 poliisia lisää
 • syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksen riittävästä resurssoinnista on myös huolehdittava, jotta
  oikeusprosessit eivät viivästy kohtuuttomasti
 • turvapaikanhakujärjestelmää on kehitettävä niin, että prosessia nopeutetaan ja huolehditaan paremmin siitä, ettei
  järjestelmää väärinkäytetä kunkin oikeusturva kuitenkin taaten
 • osaamista turvapaikkaratkaisuissa on lisättävä erityisesti uskontoon liittyvissä kysymyksissä; kristityiksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kääntymyksen aitouden arvioinnissa on parannettavaa
 • rikoksiin syyllistyneiden karkotusten toimeenpanoa on tehostettava
 • kotouttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota suomen kielen oppimiseen sekä yhteiskuntamme
  keskeisten arvojen, oikeuksien ja velvollisuuksien opettamiseen sekä rikoslain keskeisten kohtien kertomiseen; koulutukseen osallistumisen on oltava
  pakollista ja sen laiminlyönnistä tai muiden sääntöjen rikkomisesta on oltava seurauksia, oppimista on myös testattava
 • raiskauksen perusteeksi tulee määritellä suostumuksen puute

3. Kestävän kehityksen edistäminen ja kotimaisen ruuantuotannon turvaaminen

 • ilmastonmuutoksen torjumiseksi on huolehdittava hiilinielujen riittävyydestä erityisesti niin,
  että hakkuut ovat kestävällä tasolla; myös hiiliviljelyä tulee kehittää
 • biopolttoaineiden kuten biodieselin ja biokaasun käyttöä liikenteessä on lisättävä; biokaasun käyttövoimaveroa on
  vähintäänkin alennettava ja tuettava biokaasulaitosten perustamista myös maaseudulle
 • hedelmien ja vihannesten alv:a tulee alentaa, mikä kannustaisi niiden syömisen lisäämiseen
 • luonnon monimuotoisuutta on vaalittava mm. kosteikkojen ja soiden ennallistamisella
 • kehitysyhteistyömäärärahoja
  tulee kasvattaa kohti 0,7 % bruttokansantuotteesta ja suunnata niitä myös kestävän kehityksen edistämiseen
 • maanviljelijöiden tukipalveluihin on panostettava ja pyrittävä vaikuttamaan siihen, että tuottajan osuus kuluttajan maksamasta hinnasta nousee

4. Kannustavan perusturvamallin luominen

 • sirpaleinen ja monimutkainen tukijärjestelmämme on uudistettava kannustavaksi järjestelmäksi
 • KD:n kannustavassa perusturvamallissa yhdistetään työikäisten perusturvaetuudet yhdeksi tueksi,
  jossa on perus-, lapsi-, ansio- ja asumisosa sekä harkinnanvarainen toimeentulotuet yhdistävä osa
 • tuessa on osa-aikaisiin tai lyhytaikaisiin töihin kannustava suojaosa, jonka jälkeen tulot
  vähentävät tukea
 • tukea haetaan yhdeltä luukulta ja siihen on yhdistettävä henkilökohtainen ohjaus ja muita työllistymistä
  tukevia työvoimapalveluita
 • aktiivisuutta voidaan edellyttää, mutta siinä tulee ottaa huomioon kunkin henkilön ja alueen tilanne ja aktiivisuus on voitava osoittaa monin tavoin

5. Uskonnon- ja sananvapauden vaaliminen

 • jokaisella tulee olla myös käytännössä oikeus ajatella ja uskoa vapaasti sekä tuoda julki uskonsa ja mielipiteensä; yhtä lailla jokaisella on vastuu sanoistaan ja teoistaan
 • todellinen suvaitsevaisuus on erilaisten mielipiteiden kunnioittamista
 • haluan myös mahdollisuuksien mukaan edistää uskonnanvapautta maailmalla; vainottujen
  kristittyjen määrä on jo 245 miljoonaa, Suomen tulee pyrkiä edistämään kansainvälisissä suhteissa myös ihmisoikeuksien kuten uskonnonvapauden toteutumista

6. Keski-Suomen kärkihankkeiden edistäminen, ennen muuta liikenneväylien parantaminen

Keski-Suomen liitto on asettanut tavoitteita
hallitusohjelmaan. Näistä haluan nostaa erityisesti esille seuraavat:

 • kaksoisraiteen saaminen Jyväskylä-Tampere välille osana päärata+ kokonaisuutta
 • 4-tien kehittäminen Jyväskylässä ja siitä pohjoiseen
 • hallituksen tuki valtakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskuksen kehittämiseksi Jyväskylään
 • biotalouden kehittäminen ilmastotavoitteet ja kestävä metsänhoito huomioon ottaen
 • hallituksen tuki kyberturvallisuuden osaamisen kehittämiselle erityisesti Keski-Suomen kyberturvallisuuden
  osaamiskeskittymä huomioon ottaen
 • MAL-sopimuksen piiriin on saatava kaikki yli 100.000 asukkaan kaupungit (Jyväskylän kaupungin tavoite)

Verotuksen osalta viittaan Kristillisdemokraattien veropoliittiseen ohjelmaan, jonka keskeisiä periaatteita on verotuksen painopisteen siirtäminen työn ja yrittämisen verottamisesta etenkin pieni- ja keskituloisten osalta terveydelle ja ympäristölle haitallisten asioiden verottamiseen. Näistä merkittävimpänä ehdotamme sokeriveron käyttöönottoa. Esitämme myös mm. lapsivähennyksen palauttamista, eläkeläisten verotuksen yksinkertaistamista ja keventämistä sekä hedelmien ja vihannesten alv-kannan laskemista 10 prosentin verokantaan.

Suosittelen myös tutustumista Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin, jossa on esitetty menolisäyksille myös vastaavat tulot.